Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 725/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głogowie z 2013-03-27

Sygn. akt III.RC 725/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 marca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w następującym w składzie

Przewodniczący SSR Barbara Matuszewska

Ławnicy ------------------

Protokolant Anna Adamkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 27 marca 2013 r. w G.

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko mał. W. P. dział. przez matkę I. W.

o obniżenie alimentów

powództwo oddala

III R C 725/12

UZASADNIENIE

Powód M. P. wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych od niego na rzecz mał. W. P. z kwoty 470 zł. miesięcznie do kwoty po 370 zł. miesięcznie. W uzasadnieniu żądania podniósł , iż obecna jego sytuacja finansowa nie pozwala mu na łożenie alimentów w dotychczasowej kwocie. Pogorszenie tej sytuacji wynika m. in. z faktu, iż jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku . Utrzymuje się z prac dorywczych z których uzyskuje dochód w kwocie około 1500 złotych miesięcznie . Ponadto mieszka w wynajętym przez siebie mieszkaniu i opłaty za media pochłaniają znaczną część jego dochodów . Zmuszony jest również zapożyczać się u swoich rodziców aby móc terminowo wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego wobec córki W. .

W odpowiedzi na pozew reprezentująca małoletnią pozwaną I. W. wniosła o oddalenie powództwa w całości , podnosząc przede wszystkim , iż powód przy sprawie rozwodowej sam zaproponował , iż będzie płacił na córkę W. alimenty w kwocie po 470 złotych miesięcznie . Zarzuciła także , iż powód ma możliwość podjęcia stałej pracy zarobkowej jednak nie czyni tego albowiem nie chce płacić wyższych alimentów na córkę W. . Sytuacja materialna mał. pozwanej i jej matki nie zmieniła się .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie I2 C 1500/11 Sąd Okręgowy w Z. G.zasądził od powoda na rzecz małoletniej pozwanej alimenty w kwocie 470 złotych miesięcznie .

Dowód :

-

Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt I 2C 1500/11 – k-113,

W dacie wydania wyroku rozwodowego powód był zarejestrowny jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku . Pracował tylko dorywczo jako kierowca i zarabiał około 1300 złotych miesięcznie . Mieszkał u swoich rodziców .

Powód wyraził dobrowolnie zgodę na zasądzenie od nie go na rzecz małoletniej pozwanej alimentów w kwocie po 470 złotych miesięcznie .

Małoletnia W. miała 2 lata . Jej stan zdrowia był dobry .

Pozwana I. W. prowadziła gospodarstwo rolne ,które przekazali jej rodzice o powierzchni około 19 ha . Gospodarstwo nie przynosiło dużych dochodów albowiem zostało dotknięte klęską powodzi , która miała miejsce na terenie gminy K. w roku 2010 . Pozwana poniosła bardzo duże straty w uprawach . Szkody w gospodarstwie rolnym pozwanej wyniosły 68,83 % średniej produkcji rocznej .

-

dowód :

akta sprawy I2C 1500 /11 , w tym:

protokół rozprawy z dnia 16 kwietnia 2012 r – k. 111-112 ,oraz k. 95

kwestionariusz wywiadu środowiskowego – k. 84-89

zaświadczenie PUP w N. - k.48- 49

zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków powoda –k. 50-51

zaświadczenie z Urzędu Gminy w (...), 19 ,22-24

Powód M. P. ma obecnie 27 lat , wykształcenie zawodowe o specjalności mechanik pojazdów samochodowych . Ponadto posiada uprawnienia na wózki widłowe i inne urządzenia . Od dnia 30 maja 2012 roku jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy w N. jako bezrobotny . Mimo to pracuje dorywczo jako kierowca . Raz w tygodniu jeździ do Włoch , zawożąc ludzi do pracy i z tego tytułu osiąga dochód około 1500 złotych miesięcznie . Przebywa wówczas poza domem przez okres 3 dni . Sporadycznie powód pomaga także swojemu ojcu przy sprzedaży części samochodowych na giełdzie w L. z czego osiąga niewielkie wynagrodzenie.

Powód obecnie wynajmuje mieszkanie w N. . Koszt jego utrzymania to czynsz w kwocie 400 złotych , a pozostałe opłaty to kwota 350 zł. Łącznie na utrzymanie mieszkania powód przeznacza około 750 złotych miesięcznie. Nadto ponosi koszty zakupu opału na zimę w kwocie około 1500 złotych . W tym miejscu należy zaznaczyć iż powód nie był w stanie precyzyjnie określić daty od kiedy wynajmuje mieszkanie . Początkowo podał , iż nastąpiło to około grudnia 2012 roku , następnie podał , że kiedy się toczyła sprawa rozwodowa to mieszkał u swoich rodziców . Z kolei z umowy najmu , którą powód przedłożył Sądowi wynika , iż umowę tą zawarł 1 listopada 2011roku . Powód wskazał , iż decyzję o wynajmie mieszkania podjął dlatego , iż chciał się usamodzielnić , a poza tym chodziło mu o to aby małoletnia W. kiedy do niego przyjeżdża miała lepsze warunki .

Powód obecnie spotyka się z inną kobietą . Jest zdrowy .

W ostatnim czasie sprzedał samochód marki O. (...) z roku 1992 roku za kwotę 1500 złotych .

Powód wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego . Kupuje dziecku okresowo odzież .

Dowód :

- zaświadczenie PUP w N. powoda - k.5

-umowa najmu lokalu - k. 6

- harmonogram spłat kredytu przez właściciela lokalu – k.5

- zestawienie wydatków mieszkaniowych – 7-8

- przesłuchanie stron – k. 34-35

Reprezentująca małoletnią W. I. W. ma 25 lat . Posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 22,92 ha fizycznych . Roczny dochód z gospodarstwa wynosi około 50.000 zł. W roku 2012 z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych pozwana poniosła znowu szkody w uprawach rolnych i zwierzętach i wyniosły one 15,38 % średniej produkcji rocznej .

I. W. wraz z małoletnią W. P. zamieszkuje ze swoimi rodzicami w domu który stanowi jej własność . Opłaca podatek od nieruchomości , KRUS za siebie oraz córkę W. w łącznej kwocie 460 złotych miesięcznie . Wraz rodzicami reguluje rachunki za wodę , energię elektryczna , gaz co stanowi kwotę co najmniej 280 złotych miesięcznie . Ponadto wraz z rodzicami zakupuje opał na zimę za kwotę 4000 złotych . Prowadzi z rodzicami wspólnie gospodarstwo domowe . Rodzice pozwanej otrzymują renty rolnicze w łącznej kwocie 1200 złotych miesięcznie .

Małoletnia W. P. ma obecnie prawie 3 lata , od 1 września 2013 r. będzie uczęszczała do przedszkola . Jest zdrowa .

Dowód :

-zaświadczenie Urzędu Gminy w K. – k.29

- protokoły oszacowania wysokości szkód w gospodarstwie rolnym pozwanej – k. 30- 33

Powód utrzymuje kontakt z małoletnią W. zgodnie z orzeczeniem zawartym w wyroku rozwodowym . Zabiera córkę regularnie do domu swoich rodziców w S. albowiem rodzice jego chcą także spotykać się z wnuczką .

Dowód :

Przesłuchanie stron - k.34-35

Sąd zważył co następuje :

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( k.r.o. ) , podstawa zmiany orzeczenia lub ugody dotyczących wysokości alimentów jest zmiana stosunków , tj. zmiana dotycząca przesłanek decydujących o rozmiarze , w jakim zobowiązany do alimentów powinien przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb uprawnionego . Przesłanki wyznaczające zakres świadczeń alimentacyjnych określone zostały w art. 135 kro, który stanowi , że zakres tych świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego , przy czym zgodnie z art. 133 § 1 kro. oboje rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka , które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego każdego z rodziców należy ponadto mieć na względzie treść § 2 art. 135 kro. , zgodnie z którym wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka , które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie , może polegać także w całości lub w części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Przy czym na podkreślenie zasługuje fakt , iż nie każda zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego uzasadnia zastosowanie art. 138 kro . Zastosowanie tego przepisu uzasadniania jedynie taka zmiana , która jest istotna ( por. H.Haak „ Obowiązek alimentacyjny . Komentarz ‘’ , Toruń 1995 ,s.139 ) .

Dokonując oceny zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego Sąd doszedł do przekonania, że od czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego Sądu Okręgowego wZ. G.z dnia 16 kwietnia 2012 roku – tj. dnia 8 maja 2012 r , którym ustalono wysokość obowiązku alimentacyjnego powoda wobec małoletniej pozwanej na kwotę 470 zł miesięcznie , nie doszło do zmiany przesłanek decydujących o wysokości alimentów , a w szczególności takiej , która miałaby charakter istotnej . Zdaniem Sądu istotna zmiana nie nastąpiła zarówno po stronie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej pozwanej , jak i po stronie możliwości zarobkowych powoda .

Przede wszystkim należy zauważyć , iż powód wniósł powództwo w niniejszej sprawie po upływie zaledwie czterech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego . Taki krótki upływ czasu , sam w sobie , budzi już poważne wątpliwości , co do zasadności podnoszonych przez powoda argumentów . Tym bardziej , że w sprawie rozwodowej powód sam wyraził zgodę na zasądzenie od niego alimentów w kwocie po 470 złotych miesięcznie na rzecz mał. pozwanej , tak więc uważał wówczas , iż ma możliwości zarobkowe świadczenia alimentów w tejże wysokości .

Należy zauważyć także , iż w takim krótkim czasie jedynie gwałtowne i niespodziewane okoliczności mogą usprawiedliwiać zmianę stosunków . Takich zaś okoliczności w niniejszej sprawie Sąd nie dopatrzył się . Powód podniósł fakt , że obecnie wynajmuje mieszkanie i koszty wynajmu i opłat za media pochłaniają znaczną część jego dochodów ,a kiedy toczyła się sprawa rozwodowa zamieszkiwał u rodziców . Nie uszło jednak uwadze Sądu , że powód nie był wstanie dokładnie określić daty kiedy wynajął mieszkanie . Podał , że uczynił to w grudniu 2012 . Z kolei z umowy wynika , że zawarta ona została 1 listopada 2011 roku .Wyjaśnił także , iż druk umowy wypełnił sam .

Przy rozpatrywaniu niniejszej sprawy uwadze Sądu nie uszło również , że powód wyjaśnił , iż wynajął mieszkanie po to aby usamodzielnić się ale również po to aby mał. W. miała lepsze warunki kiedy do niego przyjeżdża . Jednak powód sam przyznał , iż w dalszym ciągu zabiera dziecko do swoich rodziców , a nie do wynajmowanego przez siebie mieszkania .

Zdaniem Sądu powód podejmując decyzję o wynajęciu mieszkania musiał mieć świadomość , iż jest zobowiązany do alimentacji na rzecz swojego dziecka i w ten sposób z własnej woli pomniejszył swoje możliwości majątkowe ze skutkiem skierowanym na utrudnianie realizacji nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego . Zaznaczyć należy , że pozwany w żaden sposób nie polepszył warunków swoich spotkań z dzieckiem albowiem w dalszym ciągu zabiera dziecko do swoich rodziców .

Niepodobnym w tej sytuacji byłoby uznać , iż z racji takiej decyzji powoda dotyczącej wynajęcia mieszkania , uzasadnione jest jego żądanie o obniżenie alimentów .

Należy zauważyć także , iż w dacie wydania wyroku rozwodowego powód także utrzymywał się z prac dorywczych . Wówczas zarabiał około 1300 zł, a obecnie 1500 zł. Poza tym wówczas mieszkał u swoich rodziców i także przekazywał im określone kwoty na swoje utrzymanie .

Zdaniem Sądu możliwości zarobkowe pozwanego wyznaczają nie tylko dochody które osiąga . Powód posiada bowiem zdaniem Sądu dobry zawód , zawód mechanika samochodowego . Co więcej posiada uprawnienia na wózki widłowe i inne urządzenia . Przyjąć można , iż możliwości zarobkowe powoda , w ocenie Sądu są wyższe niż deklarowane przez niego dochody . Analiza akt zarówno sprawy rozwodowej jak i wyjaśnień złożonych w toku niniejszej prowadzi do wniosku , iż M. P. nie wykorzystuje swoich możliwości zarobkowych w stopniu dostatecznym . Zwłaszcza , że nie ma on też problemów ze zdrowiem , które ewentualnie uzasadniały mniejszą aktywność zawodową . Powód jest osobą młodą , co także ma duże znaczenie jeżeli chodzi o znalezienie zatrudnienia .

Odnosząc się do drugiej przesłanki tj. usprawiedliwionych potrzeb małoletniej pozwanej , stwierdzić należy , iż w ciągu ostatniego okresu czasu nie uległy one nie tylko zmniejszeniu , a wręcz przeciwnie , można mówić o ich nie znacznym wzroście , co wynika z faktu , że potrzeby dziecka wzrastają wraz z wiekiem .

Reasumując , w świetle dowodów ujawnionych w sprawie zasadnie można twierdzić , iż od ostatniego rozstrzygnięcia w przedmiocie obowiązku alimentacji powoda zarówno nie zmniejszyły się jego możliwości zarobkowe , jak i nie zmniejszyły się usprawiedliwione potrzeby małoletniej pozwanej . Przesądziło to , w powiązaniu z bezzasadnością argumentacji , upatrującej podstaw do obniżenia świadczenia alimentacyjnego tylko w fakcie , że powód wynajął mieszkanie co pociąga za sobą znaczne wydatki , o nieuwzględnieniu żądania powoda .

Stąd mając na uwadze przedstawioną argumentację , na podstawie art. 138 kro w zw. z art. 135 kro Sąd orzekł jak w sentencji .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Gondek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głogowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Matuszewska
Data wytworzenia informacji: