Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 548/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Głogowie z 2013-10-30

Sygn. akt III RC 548/13

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2013 r.

Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym

Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny

Ławnicy

Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013 r. w Głogowie

sprawy z powództwa mał. J. B. (1) działającego przez przedstawicielkę ustawową A. B.

przeciwko R. B. (1)

o podwyższenie alimentów

I.  powództwo oddala,

II.  nie obciąża stron kosztami sądowymi w sprawie.

Sygn. akt III RC 548/13

UZASADNIENIE

Małoletni powód J. B. (1), działając przez przedstawicielkę ustawową A. B., domagał się podwyższenia alimentów zasądzonych na jego rzecz od pozwanego R. B. (1) wyrokiemS. O. w L. z dnia(...) roku w sprawie o sygn. akt (...) z kwoty 1.000 złotych miesięcznie do kwot 1.700 złotych miesięcznie płatnych do rąk jego matki A. B., jako przedstawicielki ustawowej, do dnia 15 każdego miesiąca z góry, poczynając od dnia 01 lipca 2013 roku z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu podano, że wyrokiem z dnia 05 listopada 2012 roku S. O. w L. zasądził od pozwanego na rzecz małoletniego powoda, urodzonego w dniu (...), alimenty w kwocie po 1.000 złotych miesięcznie. Po wydaniu wyroku nastąpiła istotna zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda oraz wysokości kosztów jego utrzymania. Sytuacja materialna i osobista matki małoletniego powoda uległa istotnemu pogorszeniu. Od listopada 2012 roku pozwany nie łoży na utrzymanie małoletniego powoda i dlatego alimenty są ściągane za pośrednictwem komornika. Zarzucono, że przy rozwodzie pozwany zobowiązał się do dokonywania opłat za mieszkanie, z kolei matka miała płacić za media, w konsekwencji, pozwany zadłużył mieszkanie, a w maju 2013 roku wyprowadził się zabierając z domu laptop, telewizor i samochód – podziału majątku nie było, nie była też spisana intercyza, a zabrane rzeczy były wspólnym majątkiem stron. Z tytułu zadłużenia, jakiego dopuścił się pozwany, matce małoletniego powoda komornik zajął wynagrodzenie od czerwca 2013 roku. Podniesiono, że na utrzymaniu matki powoda pozostaje jeszcze drugi syn P. B.. Wskazano, że małoletni powód uczęszcza do gimnazjum, trenuje kickboxing i często choruje. Pozwany osiąga wyższe odchody niż w listopadzie 2012 roku, nie poczuwa się do opłat, wynajął mieszkanie i zabrał część majątku – bez podziału majątku. Nie przekazał również na rzecz małoletniego syna opłat tzw. „wczasowego” oraz części tzw. „karty hutnika” oraz innych dodatków w postaci premii i zysków.

W odpowiedzi na pozew pozwany R. B. (1) wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu podkreślił, że nie sposób przyjąć, iż nastąpiła jakakolwiek zmiana stosunków od chwili orzeczenia alimentów w wyroku rozwodowym. Małoletni powód kontynuuje naukę w tej samej szkole. Pozwany zarzucił, że nie może on odpowiadać za zachowania matki powoda skutkujące generowaniem zbędnych kosztów będących wynikiem jej złośliwości a polegających np. na skierowaniu alimentów do egzekucji mimo uiszczenia przez powoda w tym zakresie świadczenia. Podał, że miesięcznie na koszty jego utrzymania składają się: zobowiązania wynikające z linii kredytowej w wysokości około 100 złotych oraz 200 złotych raty kredytowej w (...), koszty TV z Internetem – 100 złotych, telefonów – 60 złotych, rachunków za energię – do 100 złotych, wodę – około 50 złotych, gaz – około 50 złotych, koszty wynajęcia mieszkania – 800 złotych. Na środki czystości i wyżywienie miesięcznie wydaje około 700 złotych. Spłaca również pożyczkę z Funduszu Socjalnego – 170 złotych miesięcznie i z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – 200 złotych miesięcznie. Podniósł, że pracuje na zmiany i nie jest w stanie podjąć dodatkowego zatrudnienia, a jego wynagrodzenie nie zmieniło się od chwili wyrokowania przez Sąd Okręgowy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Małoletni powód J. B. (1), urodzony w dniu (...), pochodzi ze związku małżeńskiego pozwanego R. B. (1) i A. B..

Dowód:

- akta SO wL. o sygn. (...), odpis aktu urodzenia i aktu małżeństwa – k. 5-6 akt.

Wyrokiem z dnia 05 listopada 2012 roku wydanym w sprawie o sygn. akt (...) S. O. wL. rozwiązał małżeństwo R. B. (1) i A. B. przez rozwód z winy R. B. (1). Jednocześnie Sąd ustalił udział stron w kosztach utrzymania i wychowania małoletniego dziecka stron, w ten sposób, że zasądził od pozwanego R. B. (2) na rzecz małoletniego J. B. (2) alimenty w kwocie po 1.000 złotych miesięcznie płatne z góry do 15 każdego kolejnego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletniego, którą zobowiązał do ponoszenie pozostałych kosztów utrzymania małoletniego w naturze oraz do osobistych starań o jego wychowanie.

Dowód:

- akta SO wL. o sygn. (...), wyrok z dnia(...) r. – k. 49 akt.

W czasie toczącego się wówczas postępowania małoletni powód J. B. (1) miał 14 lat. Uczęszczał do drugiej klasy Gimnazjum nr (...) w G.. Uczył się słabo. Miał ocenę nieodpowiednią z zachowania. Mieszkał razem z matką i ojcem w trzypokojowym mieszkaniu. Jego brat P. B. mieszkał i pracował na terenie Niemiec.

Matka małoletniego powoda A. B. miała 46 lat. Pracowała w (...) jako(...). Osiągała miesięczny dochód w wysokości około 2.200 złotych.

Pozwany R. B. (1) miał wówczas 43 lata. Zatrudniony był w(...)na stanowisku (...) za miesięcznym wynagrodzeniem około 3.200 złotych netto.

Jeszcze w trakcie trwania małżeństwa A. B. i R. B. (1) wszczęta została przeciwko nim egzekucja z powodu zaległości z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie.

Dowód:

- akta SO w L. o sygn. (...), kwestionariusz wywiadu środowiskowego – k. 29-30

akt, zeznania stron – k. 48v. akt,

- zeznania A. B. – k. 41 akt.

Obecnie małoletni powód J. B. (1) ma 15 lat. Jest uczeniem trzeciej klasy Gimnazjum (...) w G.. Uczęszcza na korepetycję z matematyki, których miesięczny koszt wynosi około 160 złotych. Był zagrożony z 11 przedmiotów, lecz udało mu się dostać promocję do następnej klasy. Korzysta z obiadów w szkole, których koszt to kwota 86 złotych miesięcznie. Często choruje na drogi oddechowe. W czasie kiedy choruje, na leki wydaje od 60 do 70 złotych. Ma zaplanowany zabieg w szpitalu. W 2013 roku otrzymał od pozwanego kwotę 1.800 złotych na pokrycie wydatków szkolnych, którą to kwotę pozwany uzyskała z zakładu pracy. Mieszka razem z matką.

Dowód:

- oświadczenie I. J. – k. 35 akt,

- zeznania A. B. – k. 41 akt.

Matka małoletniego pozwanego A. B. ma 47 lat. W dalszym ciągu pracuje w firmie (...) za miesięcznym wynagrodzeniem około 2.665 złotych netto. Jej wynagrodzenie uzależnione jest od ilości przepracowanych przez nią godzin. Mieszka razem z małoletnim powodem. Jej drugi syn wyprowadził się. Miesięcznie przeznacza kwotę 360 złotych na czynsz, kwotę 200 złotych na spłatę zadłużenia z tytułu czynszu, kwotę około 143 złote na rachunki za energię elektryczną, kwotę 58 złotych na rachunki za gaz, kwotę około 133 złote na rachunki za wodę, kwotę 26,50 złotych na rachunki za wywóz śmieci. Miesięcznie wydaje 300 złotych na dojazdy do pracy. Po wyprowadzeniu się pozwanego z ich wspólnego mieszkania, zaciągnęła ona kredyt na kwotę 30.000 złotych, który obecnie spłaca miesięcznymi ratami w wysokości 695,71 złotych. Kredyt ten przeznaczyła na remont mieszkania i pomnik dla swojej matki. W październiku 2013 roku komornik ściągnął jej z wynagrodzenia kwotę 2.500 złotych. Spółdzielnia zgodziła się rozłożyć jej zaległości za czynsz na miesięczne raty w wysokości 200 złotych. Do spłaty pozostała jej kwota 3.000 złotych.

Dowód:

- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – k. 34 akt,

- zaświadczenie o stanie egzekucji – k. 36 akt,

- informacja SM (...) – k. 37 akt,

- faktura VAT – k. 38 akt,

- zestawienie operacji na rachunku klienta – k. 39 akt,

- wydruki z transakcji bankowych – k. 24-28 akt,

- harmonogram spłat kredytu – k. 29-30 akt,

- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków – k. 32-33 akt,

- zeznania A. B. – k. 41 akt.

Pozwany R. B. (1) ma 44 lata. Dalej zatrudniony jest w (...). Zarabia średnio 3.442 złote netto miesięcznie. Z jego wynagrodzenia za pracę potrącana jest kwota 1.082 złote tytułem alimentów. Spłaca on zadłużenie w Spółdzielni kwotami po 100 złotych miesięcznie. W maju 2013 roku wynajął mieszkanie i wyprowadził się z mieszkania zajmowanego przez matkę małoletniego powoda i małoletniego powoda. Miesięcznie wydaje około 800 złotych tytułem czynszu za mieszkanie, 200 złotych tytułem spłaty kredytu zaciągniętego w (...), 100 złotych na rachunki za abonament telewizyjny i Internet, 60 złotych na rachunki za telefon, około 100 złotych na rachunki za energię elektryczną, około 50 złotych na rachunki za wodę, około 50 złotych na rachunki za gaz. Spłaca również pożyczki zaciągnięte w zakładzie pracy miesięcznymi ratami w łącznej wysokości 370 złotych.

Pozwany nie utrzymuje kontaktu z małoletnim powodem.

W czerwcu 2013 roku pozwany wniósł o podział majątku wspólnego z matką małoletniego powoda A. B.. W skład ich majątku wspólnego wchodzi mieszkanie własnościowe o powierzchni 56 m2, samochód marki P. z 2001 roku, laptop i telewizor. Wymienione ruchomości znajdują się w posiadaniu pozwanego.

Dowód:

- umowa najmu lokalu mieszkalnego – k. 42-43 akt,

- wydruki z transakcji bankowych – k. 24-28 akt,

- harmonogram spłat kredytu – k. 29-30 akt,

- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków – k. 32-33 akt,

- zeznania R. B. (1) – k. 41-41v. akt.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z dyspozycją art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Zakres zaś tego obowiązku, wedle art. 135 kro zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego, przy czym zgodnie z art. 133 § 1 kro oboje rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego każdego z rodziców należy ponadto mieć na względzie treść art. 135 § 2 kro, zgodnie z którym wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać także w całości lub części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

W ocenie Sądu, w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności z zeznań stron oraz z przedstawionych przez nie zaświadczeń o zarobkach oraz dokumentach potwierdzających wysokość ponoszonych przez nie wydatków, od czasu orzeczenia zasądzającego od pozwanego na rzecz małoletniego powoda alimenty w kwocie 1.000 złotych, tj. od dnia 05 listopada 2012 r. nie zaistniały przesłanki do podwyższenia tegoż zobowiązania alimentacyjnego.

Podstawową przesłanką uzasadniająca zmianę wysokości zasądzonych alimentów jest, jak to wynika z powołanego powyżej przepisu, późniejsza zmiana stosunków, a więc taka, która nastąpiła w okresie pomiędzy dniem wydania wyroku zasądzającego alimenty a dniem wyrokowania w sprawie wszczętej na skutek pozwu o ich obniżenie lub podwyższenie. Zmiana tychże stosunków może iść zarówno w kierunku wzrostu usprawiedliwionych potrzeb małoletniego jak i zmniejszenia ich zakresu. Może ona też być następstwem zmiany możliwości finansowych zobowiązanego, a więc albo ich zwiększenia albo ich zmniejszenia.

Zarazem, zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie poglądem, ukształtowanym w oparciu o treść dyspozycji art. 133 kro, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej ze swoimi rodzicami. Tym samym zmiana tejże stopy życiowej u co najmniej jednego z rodziców skutkować powinna zmianą wysokości zasądzonej renty alimentacyjnej, tak aby doszło do zrównania standardu życia zobowiązanego z uprawnionym. A contrario, brak zmiany w sytuacji materialnej po stronie zobowiązanego, a więc zarówno jej nie polepszenie jak i nie pogorszenie, w sytuacji nie zwiększenia lub zmniejszenia się potrzeb uprawnionego, skutkować musi oddaleniem powództwa.

W ocenie Sądu nie ma wątpliwości, że sytuacja finansowa, a więc możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego od momentu ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów utrzymują się, co najmniej na takim samym poziomie. Pozwany w dalszym ciągu zatrudniony jest w (...) za miesięcznym wynagrodzeniem około 3.400 złotych. Zdaniem Sądu pogorszeniu uległa sytuacja materialna pozwanego. Pozwany spłaca zaciągnięte pożyczki i kredyty ratami miesięcznymi w łącznej wysokości około 570 złotych. Obecnie mieszka w wynajętym mieszkaniu i sam prowadzi gospodarstwo. Na utrzymanie mieszkania, w szczególności czynsz i opłaty przeznacza około 1.060 złotych. Podkreślić jednak należy, że obowiązek rodziców utrzymywania małoletnich dzieci jest obowiązkiem prawnym wyprzedzającym inne zobowiązania rodzica. Nie można uzasadniać braku środków na dziecko, wysokimi wydatkami związanymi z własnym utrzymaniem bądź też spłatą zaciągniętych przez siebie zobowiązań.

Zdaniem Sadu, nie zmieniła się również sytuacja finansowa matki małoletniego powoda. Matka małoletniego powoda nadal zatrudniona jest w (...) za miesięczny wynagrodzeniem około 2.500 złotych, a zatem wynagrodzeniem wyższym niż poprzednio. Ponosi koszty związane z utrzymaniem mieszkania. Spłaca zaległości z tytułu czynszu oraz kredytu zaciągniętego na remont mieszkania i pomnik dla swojej matki miesięcznymi ratami w łącznej wysokości 800 złotych.

Porównując sytuację finansową oraz materialną pozwanego i przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda Sąd doszedł do przekonania, że pozwanemu miesięcznie pozostaje mniej środków na utrzymanie niż matce małoletniego powoda.

Sąd nie dał wiary matce małoletniego powoda, że poza małoletnim powodem ma ona na utrzymaniu również drugiego syna oraz córkę pochodzącą z jej pierwszego związku małżeńskiego. Jak sama podała, jej drugi, dorosły już syn nie mieszka z nią, wyprowadził się i pracuje dorywczo. Natomiast, z kwestionariusza z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego do sprawy rozwodowej, wynika, że jej córka w dacie orzeczenia rozwodu miała 25 lat, wyższe wykształcenie licencjackie i mieszkała osobno, w związku z czym była zdolna do samodzielnego utrzymania się.

Odnosząc się do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda Sąd uznał, że w ciągu niecałego roku, jaki upłynął od ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów, nie uległy one wyraźnemu zwiększeniu. Małoletni powód niezmiennie uczęszcza do Gimnazjum. Wprawdzie małoletni powód uczęszcza dodatkowo na korepetycje z matematyki, lecz potrzebne na to środki może on wygospodarować z kwoty otrzymanej od pozwanego na pokrycie wydatków szkolnych. Z kolei, podnoszona przez przedstawicielkę ustawową małoletniego okoliczność, że małoletni często choruje na drogi oddechowe, nie została w żaden sposób udowodniona. Co więcej, w ocenie Sądu, nieprawdopodobne jest, że małoletni powód nagle zaczął chorować na drogi oddechowe, a zatem okoliczność ta nie uległa zmianie.

W świetle poczynionych ustaleń, w ocenie Sądu, nie zaistniały okoliczności o których mowa w art. 138 kro uzasadniające zmianę wysokości zasądzonej na rzecz małoletniego powoda renty alimentacyjnej. Zdaniem Sądu, wysokość ciążącego obecnie na pozwanym zobowiązania alimentacyjnego jest adekwatna do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda.

W tym stanie rzeczy powództwo, jako nie mające podstaw, podlegało oddaleniu.

Mimo, że powództwo nie zostało uwzględnione oraz w związku z faktem, że strona dochodząca alimentów jest zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych, Sąd nie obciążył stron kosztami postępowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Gondek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głogowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Dąbrówny
Data wytworzenia informacji: