Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 939/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głogowie z 2014-03-12

Sygn. akt III RC 939/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2014r.

Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym

Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny

Ławnicy

Protokolant st. sąd. A. O.

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 12 marca 2014 r. w G.

sprawy z powództwa mał. M. J. dział. przez przedstawicielkę ustawową S. W.

przeciwko Z. J.

o podwyższenie alimentów

I.  alimenty od pozwanego Z. J. na rzecz mał. powoda M. J. - w kwocie po 350 złotych miesięcznie ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu w dniu 25.05.2009r. w sprawie III RC 93/09 - podwyższa od dnia 19.11.2013. do kwoty po 420 (czterysta dwadzieścia) złotych miesięcznie, płatne z góry, do dnia 10-ego każdego miesiąca do rąk przedstawicielki ustawowej mał. powoda – S. W. wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  nie obciąża stron kosztami w sprawie;

IV.  nadaje wyrokowi w punkcie I rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 939/13

UZASADNIENIE

Małoletni powód M. J., działający przez przedstawicielkę ustawową S. W., domagał się podwyższenia alimentów ustalonych od pozwanego Z. J. ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu w dniu 25 maja 2009 roku w sprawie o sygn. akt III RC 93/09 z kwoty po 350 złotych miesięcznie do kwoty po 650 złotych miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda S. W. podała, że ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu w dniu 25 maja 2009 roku pozwany zobowiązał się łożyć na rzecz małoletniego syna alimenty w kwocie po 350 złotych miesięcznie. Od tego czasu upłynęło ponad 4 lata i pozwany ani nie podwyższył dobrowolnie alimentów, ani też w inny sposób nie pomaga w utrzymaniu dziecka. Wskazała, że pozwany nie utrzymuje żadnych kontaktów z dzieckiem. Zarzuciła, że małoletni próbował nawiązać kontakt z ojcem, lecz pozwany unika wszelkich kontaktów. W szczególności pozwany mimo zaproszenia, nie przyjechał na Komunię małoletniego. Podniosła także, że jej sytuacja majątkowa jest trudna, nie pracuje, jest zarejestrowana w urzędzie pracy z prawem do zasiłku w wysokości 560 złotych miesięcznie. W utrzymaniu pomaga jej rodzina. Dodała, że małoletni jest uzdolniony lingwistycznie, uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, które kosztują od 160 do 200 złotych miesięcznie. Małoletni chodzi na zajęcia piłki nożnej, których koszt wynosi 40 złotych miesięcznie. Małoletni jest alergikiem i musi brać średnio 3 – 4 razy do roku leki, których jednorazowy koszt to około 100 złotych. Nadto na wycieczki dla małoletniego przeznacza od 40 do 150 złotych, na paczki na M. około 30 złotych. Zarzuciła, że samo wyżywienie małoletniego kosztuje około 350 złotych, obiady w szkole 60 złotych, odzież 80 złotych oraz przybory szkolne około 50 złotych.

W odpowiedzi na pozew pozwany Z. J. wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu podał, że na skutek romansu z S. W. rozpadło się jego małżeństwo. Ze związku małżeńskiego ma dwoje dzieci. Podniósł, że ma wysokie zadłużenie i zobowiązania wobec dzieci pochodzących z małżeństwa. Jego syn jest w klasie maturalnej i chce podjąć studia, z kolei jego córka jest uczennicą II klasy gimnazjum. Zaznaczył, że spłaca kredyt zaciągnięty na zakup komputera dla małoletniego powoda, ma niskie zarobki i nie jest w stanie płacić wyższych alimentów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni powód M. J., urodzony w dniu (...), jest synem pozwanego Z. J. i S. W..

Dowód:

- akta SR w Bolesławcu o sygn. III 93/09, odpis skrócony aktu urodzenia – k. 3 akt.

Na podstawie ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu w dniu 25 maja 2009 roku pozwany Z. J. zobowiązał się łożyć na rzecz małoletniego syna alimenty w kwocie po 350 złotych miesięcznie, płatnych z góry, do rąk matki małoletniego S. W. do dnia 20 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 marca 2009 roku.

Dowód:

- akta SR w Bolesławcu o sygn. III 93/09, protokół rozprawy z dnia 25 maja 2009 roku – k. 15 akt.

W takcie tego postępowania małoletni powód M. J. miał niecałe 5 lat. Często chorował na nawracające stany zapalne dróg oddechowych. Miał alergię na szereg czynników inhalacyjnych oraz niektóre pokarmy. Korzystał z pomocy logopedy.

Matka małoletniego powoda S. W. miała 30 lat. Zatrudniona była w firmie (...) na czas określony za minimalnym wynagrodzeniem ustawowym. Pracowała dorywczo za granicą. Mieszkała razem z małoletnim synem u swojej matki.

Pozwany Z. J. miał 40 lat. Zarabiał ówczesnie około 1.100 złotych miesięcznie, z czego 900 złotych potrącane było przez komornika. Pracował również dorywczo. Miał zadłużenie alimentacyjne w wysokości 20.000 złotych. Poza małoletnim powodem, posiadał na utrzymaniu dwoje dzieci ze związku małżeńskiego, na które łożył alimenty w wysokości po 350 złotych na rzecz każdego z nich.

Dowód:

- akta SR w Bolesławcu o sygn. III 93/09, zaświadczenie lekarskie – k. 10 akt,

- akta SR w Bolesławcu o sygn. III 93/09, protokół z dnia 25 maja 2009 r. – k. 15 akt.

Obecnie małoletni powód M. J. ma 10 lat. Jest uczniem 3 klasy szkoły podstawowej. Jest alergikiem. Sezonowo przyjmuje leki, których koszt to około 80 złotych miesięcznie. Uczęszcza na lekcję języka angielskiego, których koszt to około 160 złotych miesięcznie.

Matka małoletniego powoda S. W. ma 34 lata, posiada wykształcenie średnie. Jest panną, nie pozostaje w związku. Aktualnie nie pracuje. Od 13 maja 2013 roku jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna. W okresie od 21 maja 2013 roku do 20 listopada 2013 roku przysługiwał jej zasiłek dla bezrobotnych. Korzysta z finansowej pomocy rodziny. Poza małoletnim powodem na utrzymaniu ma córkę, na rzecz której ojciec dobrowolnie łoży alimenty w wysokości 550 złotych miesięcznie. Jej córka ma około 16 miesięcy. Mieszka razem z małoletnimi dziećmi w wynajmowanym mieszkaniu. Z tytułu czynszu i odstępnego płaci 700 złotych miesięcznie, za energię elektryczną 140 złotych miesięcznie, za wodę 50 złotych miesięcznie, za Internet 76 złotych miesięcznie.

Pozwany Z. J. ma 46 lat, ma wykształcenie podstawowe. Jest rozwiedziony. Pracuje w kopalni surowców naturalnych za wynagrodzeniem około 749 złotych brutto. Całe wynagrodzenie potrąca mu komornik. Ma zaległość alimentacyjną w wysokości około 47.000 złotych. Spłaca kredyt zaciągnięty na zakup komputera dla małoletniego powoda w ratach w wysokości po 77 złotych miesięcznie. Mieszka z rodzicami, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Jego ojciec ma 69 lat, wymaga stałej opieki, otrzymuje emeryturę w wysokości od 1.400 do 1.500 złotych. Jego matka ma 70 lat, ma emeryturę w wysokości 600 złotych i dorabia jako stróż w żwirowni, z czego osiąga dochód w wysokości od 200 do 300 złotych miesięcznie.

Pozwany nie utrzymuje systematycznego kontaktu z małoletnim powodem. Systematycznie łoży na niego zasądzone dotychczas alimenty. Poza małoletnim powodem posiada na utrzymaniu jeszcze dwoje dzieci w wieku 15 i 18 lat, na które ma zasądzone alimenty w wysokości po 350 złotych miesięcznie na rzecz każdego z nich.

Dowód:

- informacja o stanie zaległości w sprawie egzekucyjnej – k. 18 akt,

- zaświadczenie z PUP – k. 5, 26 akt,

- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – k. 7, 22 akt,

- zaświadczenie z (...) w S. – k. 17 akt,

- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS – k. 23 akt

- zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje języka angielskiego – k. 24 akt,

- karta wypłaty zasiłków – k. 25 akt,

- potwierdzenie nadania – 27, 28 akt,

- zaświadczenie lekarskie – k. 29 akt,

- paragony na wydatki na małoletniego – k. 30 akt,

- wyjaśnienia S. W. – k. 31-31v., 32 akt,

- wyjaśnienia pozwanego Z. J. – k. 31v., 32 akt.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Stosownie do dyspozycji art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Przez ustawowe określenie "możliwości zarobkowe i majątkowe" rozumieć z kolei należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych [ Z. K., Alimenty i ojcostwo. Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III].

Wysuwane przez przedstawicielkę ustawową małoletniego powoda żądanie zmiany wysokości należnych alimentów swoją podstawę znajduje w treści art. 138 kro, zgodnie z którym, w razie zmiany stosunków, można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Warunkiem stosowania regulacji prawnej przewidzianej w art. 138 kro jest zaistnienie zmiany stosunków, czyli zmiany polegającej na istotnym zwiększeniu się albo zmniejszeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

W rozpoznawanej sprawie dla określenia wysokości alimentów była przede wszystkim ocena usprawiedliwionych potrzeb samego małoletniego powoda.

W chwili zawartej w dniu 21 maja 2009 roku ugody małoletni powód miał 5 lata, uczęszczał do przedszkola. Obecnie małoletni powód ma 10 lat i uczęszcza do szkoły podstawowej. Z tego względu zwiększyły się jego potrzeby o charakterze edukacyjno - kulturalnym, umożliwiające rozwój jego zainteresowań i posiadanych zdolności, jak również zwiększyły się jego potrzeby związane z wyżywieniem, ubiorem, edukacją oraz rozrywką, a zatem wszystkie wydatki związane z jego utrzymaniem.

W ocenie Sądu, nie ulega wątpliwości, że sytuacja małoletniego powoda uległa zmianie, albowiem wzrosły nie tylko potrzeby materialne w zakresie szkolnictwa (zakup podręczników, pomocy naukowych), lecz także zwiększyły się jego potrzeby wynikają z etapu życia w jakim się znalazł, a mianowicie okresu intensywnego wzrostu, generującego zwykle większe wydatki niż w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym.

Nie bez znaczenia pozostaje również upływ czasu i spadek wartości pieniądza na przestrzeni 5 lat od czasu poprzedniego orzekania o alimentach.

Analizując zaś status życiowy inicjującej w imieniu małoletniego powoda niniejsze postępowanie S. W., uznać należy, że jej sytuacja życiowa pogorszyła się z uwagi, iż obecnie nie pracuje, mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, a w dodatku poza małoletni powodem na utrzymaniu ma szesnastomiesięczną córkę.

Możliwości finansowe pozwanego Z. J. ocenić należy jako przeciętne, pomimo, że jak wykazał, pobiera wynagrodzenie za pracę niższe od minimalnej pensji ustalonej ustawowo. Jednakże mieszka on z rodzicami i nie ponosi kosztów utrzymania mieszkania. Zdaniem Sądu, uzyskiwanie niskiego wynagrodzenia nie jest przesłanką zwalniającą go od świadczenia alimentacyjnego, przesłanką taką nie jest również zadłużenie alimentacyjne. Podkreślić należy, iż możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji ocenia się nie według faktycznie uzyskiwanego dochodu, ale według tego, jakie dochody może on osiągnąć przy założeniu, że dokłada wszelkich starań i swoje możliwości zarobkowe w pełni wykorzystuje. Z tych względów należało stwierdzić, iż pozwany powinien czynić starania o uzyskanie większego dochodu poprzez np. podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Sąd przy ocenie możliwości zarobkowych pozwanego wziął pod uwagę jego wiek (46 lat), podstawowe wykształcenie i brak zawodu, obciążający go obowiązek alimentacyjny na troje dzieci. Nawet gdyby przyjąć, iż pozwany byłby w stanie przy wykorzystaniu wszystkich swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, ograniczonych jednakże wiekiem i barkiem zawodu, osiągnąć dochody w granicach 1700 zł. miesięcznie, to biorąc pod uwagę łączną kwotę alimentów na wszystkie dzieci (tj. 1120 zł miesięcznie), miałby do swojej dyspozycji kwotę 580,00 zł. Kwota to w minimalnym stopniu pokrywałaby potrzeby dorosłego mężczyzny

Mając więc na uwadze zdarzenia i ustalenia opisane wyżej, jak również zważając na fakt, iż potrzeby małoletniego powoda wzrosły, Sąd podniósł wysokość alimentów do kwoty po 420 złotych miesięcznie. Kwota ta zdaniem Sądu, z jednej strony zaspokoi podstawowe potrzeby małoletniego powoda, a z drugiej strony mieści się w zakresie potencjalnych możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego.

W pozostały zakresie Sąd oddalił powództwo, albowiem żądanie małoletniego powoda alimentów ponad kwotę 420 złotych, leży poza sferą możliwości płatniczych pozwanego, który ma na utrzymaniu, poza małoletnim powodem, jeszcze dwoje dzieci. Dlatego też, pozostałe koszty utrzymania małoletniego powoda zarówno w pieniądzu, jak również wyrażające się w osobistych staraniach o wychowanie małoletniego ponosić będzie drugie z rodziców – matka małoletniego.

Orzekając o kosztach Sąd oparł się na dyspozycji art. 102 kpc.

Nadanie wyrokowi w pkt IV rygoru natychmiastowej wykonalności znajduje uzasadnienie w treści art. 333 § 1 kpc.

Mając powyższe na uwadze i powołane wyżej przepisy orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wiesława Błażkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głogowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Dąbrówny
Data wytworzenia informacji: